AÇÜ’ye Büro Personeli Alınacak

2022-11-16 05:11:28

AÇÜ’ye Büro Personeli Alınacak

Artvin Çoruh Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı.

Üniversitemiz Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek 2022 KPSS P3 puan sıralaması esas alınarak en az 70 puan almış 1 adet sözleşmeli büro memuru alınacak. Dün başlayan başvuruların son günü ise 28 kasım olarak açıklandı. Başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak,  posta, faks veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

İlanda yayınlanan aranan nitelikler ise şöyle:

“ Ziraat Fakültesi lisans mezunu olmak. 2022 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almışolmak.14/11/2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamışolmak (14/11/1987 ve sonraki tarihlerde doğanlarbaşvuruda bulunabilecektir). Belgelendirmek kaydıyla arıcılık alanında en az 3(üç) yıl tecrübe sahibi olmak.MEB’den onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasınasahip olmak.Arılarda Yapay Tohumlama Eğitimi, Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi, Polen ve Propolis ÜretimEğitimi ve MEB’den onaylı Arı Yetiştiriciliğisertifikalarına sahip olmak.

Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmakta: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak. Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veyadaha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve budüzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veyakaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Askerlik durumu itibarıyla;Askerlikle ilgisi bulunmamak,Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasınaengel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.Başvuracak adayların durumunun; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarakistihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veyasözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmelerihalinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdamedilemezler” hükmüne uygun olması.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucuolumlu olmak. Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

1. Başvuru Formu

2. 2022 KPSS Sonuç Belgesi

3. TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. SSK Hizmet Belgesi Dökümü

5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi

6. Adli Sicil Kaydı

7. Erkek Adayların Askerlik Durum Belgesi

8. Özgeçmiş form için tıklayınız

9. Fotoğraf (1 Adet)

10. Sertifikaların aslı veya onaylı sureti

11. Durum bildirir tek hekim raporu (Atanma esnasında sağlık kurulu raporu istenecektir.)

NOT: Yukarıda istenilen belgelerin karekodlu E-devlet çıktıları da kabul edilecektir.

Başvuru Şekli ve Yeri

Adaylar başvurularını www.artvin.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilenbelgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat 17:00’a kadar ÜniversitemizPersonel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya başka yolla yapılan başvurularkabul edilmeyecektir.Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersizsayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup ataması yapılmışise ataması iptal edilecektir. Bu kişiye Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birliktetazmin edilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Sonuçların Duyurulması

Atanmaya hak kazanan adaya ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz www.artvin.edu.tr web adresinden ilanedilecektir. 2022 KPSS P3 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek adayilan edilecektir.Asıl listeden yerleşen aday başvurmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedekadaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.”


Serhad Artvin Gazetesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
İnönü Caddesi. Karahan İşhanı No:16/A - ARTVİN -- Tel :0(466) 212 11 29 - Faks: 0(466) 212 38 84 - E-Posta: osengun{at}hotmail.com